DATASKYDD 

Du använder webbutbud och/eller en mobilapplikation som tillhör följande företag:
 

King Food AB (som svensk samarbetspartner till Burger King Corporation)

Organisationsnummer: 556763-6815

Olof Palmes gata 13

111 37 Stockholm

Sverige

Epost:  info@kingfood.se


(nedan ”Burger King Sverige”)

På Burger King Sveriges webbutbud, särskilt på webbplatsen som finns på adress www.burgerking.se (”Webbplatsen”) och på BURGER KING® Mobile App (”Mobilappen”), tillämpas de här framförda allmänna användarvillkoren. På Webbplatsen och Applikationen används också den gemensamma benämningen "Webb- och mobilutbudet". Med dessa allmänna användarvillkor regleras användningen av Webbplatsen och Mobilappen samt sidor i dessa. På andra tjänster, t.ex. transporttjänsten, tillämpas tilläggsvillkor, som nås via länken vid varje enskild tjänst.

Vi ber dig läsa dessa Användarvillkor omsorgsfullt, innan du använder Webb- och mobilutbudet. Genom att använda Webb- och mobilutbudet uttrycker du ditt godkännande av

Burger King Sverige garanterar inte informationen som presenteras i Webb- och mobilutbudet till aktualitet, korrekthet, fullständighet och kvalitet. Burger King Sverige kan inte avkrävas ersättning för skada på materiella eller immateriella tillgångar som uppstått till följd av användning eller icke-användning av information som presenteras i Webb- och mobilutbudet eller för användning av oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om inte annat särskilt avtalas i dessa Användarvillkor.

Erbjudandena som framförs i anknytning till Webb- och mobilutbudet binder inte Burger King Sverige. Burger King Sverige förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av eller hela Webb- och mobilutbudet eller att tillfälligt eller slutgiltigt avbryta publiceringen av det utan föregående meddelande.

Du använder Webb- och mobilutbudet på egen risk. Du är själv ansvarig då du laddar ned eller på annat sätt anskaffar innehåll som anknyter till Webb- och mobilutbudet, och du är ensam ansvarig för skador på din terminalutrustning, förlust av data och andra skador till följd av nedladdning eller andra aktiviteter i Webb- och mobilutbudet, om inte annat avtalats i dessa användarvillkor.

Trots noggrann övervakning av innehållet ansvarar Burger King Sverige inte för direkta eller indirekta hänvisningar i Webb- och mobilutbudet till andra webbplatser, applikationer och/eller andra erbjudanden som drivs av tredje part ("Länkade sidor"). Innehållet på länkade sidor är helt på deras administratörers eget ansvar.

Burger King Sverige försäkrar uttryckligen att inget olagligt innehåll har hittats på de länkade sidorna då länkarna skapades. Burger King Sverige kan inte påverka de länkade sidornas nuvarande och framtida utseende, innehåll eller upphovsrättsproblem. Burger King Sverige tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på länkade sidor som har ändrats sedan länkarna skapades.

Detta uttalande gäller alla länkar och hänvisningar i Webb- och mobilutbudet, samt innehåll i Burger King Sveriges gästböcker, diskussionsforum, länklistor, mottagarlistor och alla sådana databaser vars innehåll som skapats av tredje part kan ändras av tredje parter. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och i synnerhet för skada som uppstår till följd av användning eller icke-användning av den information som erbjuds på detta sätt, ansvarar enbart leverantören av den sida till vilken referensen leder, eller den som har skapat ifrågavarande innehåll.

Du godkänner och samtycker till att innehållet i Webb- och mobilutbudet och alla program som krävs i anknytning till Webb- och mobilutbudet, skyddas av immateriella rättigheter och/eller är affärshemligheter tillhörande Burger King Sverige eller dess samarbetspartner; som är rättsligt skyddade enligt lagstiftningen om affärssekretess samt industriella rättigheter och upphovsrätt. Du godkänner också att innehållet i Webb- och mobilutbudet, inklusive produkterna samt deras utseende och innehåll, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent eller andra rättigheter enligt tillämplig lag. Om Burger King Sverige inte har gett sitt skriftliga medgivande avseende verk som kan sökas eller är tillgängliga och/eller köpas i samband med tillhandahållande av Webb- och mobilutbudet, får sådana inte ändras ens delvis, göras tillgängliga för andra, hyras, leasas, lånas, säljas eller marknadsföras, och inte heller användas i reklam.

Namnen, logotyperna och texterna samt benämningarna på varorna och tjänsterna som framförs i Webb- och mobilutbudet är skyddade firmanamn eller varumärken och/eller skyddade av andra immateriella rättigheter. Alla varumärken på varor och tjänster och alla firmanamn ägs av Burger King Deutschland GmbH, King Food AB eller Burger King Corporation. Dessa firmanamn och/eller varumärken får inte publiceras eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt medgivande från Burger King Sverige.

Då man laddar ned programvara från Webb- och mobilutbudet, tillhör programvaran, inklusive alla filer och bilder som programvaran innehåller eller som produceras med hjälp av programvaran, och all information som rör programvaran, Burger King Sverige eller dess partner. Burger King Sverige beviljar användaren endast begränsad licens att använda programvaran för egen exklusiv användning av Webb- och mobilutbudet. Burger King Sverige behåller full och obegränsad upphovsrätt och/eller andra rättigheter till programvaran. All överlåtelse, försäljning, dekryptering, disassemblering eller annan exploatering av programvaran utöver vad som överenskommits i denna punkt är förbjuden

Burger King Sverige ansvarar inte för utebliven vinst eller annan skada på användarens egendom. Om Burger King Sveriges avtalsenliga ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även våra anställdas, representanters och våra uppdragstagares personliga ansvar. De ovanstående ansvarsbegränsningarna gäller inte personskador eller skador som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Om Burger King Sverige av oaktsamhet bryter mot en förpliktelse som är av väsentlig betydelse för avtalet, är Burger King Sverige ansvarig för skador på egendom endast till en del som motsvarar en sedvanlig skada som uppstått under liknande omständigheter. Vid skada som uppstått till följd av andra orsaker än av vårdslöshet rörande andra än väsentliga avtalsenliga skyldigheter eller förpliktelser i samband med avtalsförhandlingar, utesluts allt ansvar för indirekta skador och atypiska följdskador, och i övrigt begränsas ansvaret till storleken av den genomsnittliga skada som är typisk för avtalet. Detta påverkar inte den ersättning som eventuellt ålagts enligt de tvingande bestämmelserna i produktansvarslagen.

Om avtalsparterna kommunicerar med varandra per e-post samtycker de till att de viljeyttringar som överförs på detta sätt är giltiga i enlighet med följande bestämmelser.

För att ett e-postmeddelande ska betraktas som en anmälan som skickas enligt dessa användningsvillkor får man från meddelandet inte utelämna normala uppgifter eller kringgå dem genom anonymisering, d.v.s. det måste innehålla avsändarens namn och e-postadress samt avsändningstid (datum och klockslag), och avsändarens namn måste upprepas vid slutet av meddelandet. Ett e-postmeddelande utformat enligt det ovanstående ska anses härröra från den andra parten, om inte annat bevisas.

Alla meddelanden måste vara avfattade på engelska.

 

Varje muntligt avtal mellan parterna gällande frågor som omfattas av dessa Användarvillkor ska dokumenteras på ett permanent medium, till exempel ett e-postmeddelande. För att vara giltiga, måste ändringar i de allmänna användarvillkoren, inklusive ändringar av denna klausul, bekräftas av Burger King Sverige.

Om någon klausul i dessa Användarvillkor är eller blir ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av några andra avtalsklausuler. I stället för den ogiltiga klausulen tillämpas en ersättande klausul som motsvarar syftet med avtalet, eller åtminstone nära på, som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma ekonomiska resultat om de hade känt till klausulens ogiltighet. Detsamma gäller för eventuella luckor i Användarvillkoren.

Forum för tvistlösning med näringsidkare och offentligrättsliga juridiska personer är Stockholm; Burger King Sverige har dock rätt att väcka talan vid domstolen på den ort där kunden har hemvist. Till andra delar fastställs forum i enlighet med gällande lag.

All information på denna webbplats om näringsämnen och allergener gäller endast Sverige.

  • Uppgifterna har sammanställts på basis av livsmedelsanalysdata från leverantörer.
  • Burger King Sverige har enligt bästa förmåga granskat informationen, men kan inte garantera dess riktighet och fullständighet.
  • Uppgifterna baserar sig på standard recept och standardportioner. Variationer i produktionsprocessen inom en viss tolerans och små skillnader i produktsammansättningen kan ge upphov till mindre avvikelser.
  • De svenska standardprodukterna presenteras på https://burgerking.se/#layerOpen. Det är dock möjligt att vissa produkter inte finns tillgängliga på alla restauranger i Sverige. Avvikelser kan också uppstå på grund av att information om nya produkter eller produktförändringar ännu inte ingår. Dessutom finns det inte alltid information om produkter som ska testas, regionalt tillgängliga produkter och kampanjprodukter.
  • Vänligen kontakta https://burgerking.se/kontakt om du behöver information om produkter som inte presenteras på webbplatsen.
  • Uppgifterna gäller läget i april 2014.
  • Korskontaminering av enskilda ingredienser och tekniskt oundviklig korskontaminering av enskilda produkter samt korskontaminering i Burger King-restaurangernas gemensamma tillverkningsprocesser kan inte uteslutas.

King Food AB (som svensk samarbetspartner till Burger King Corporation)

Organisationsnummer: 556763-6815

Olof Palmes gata 13

111 37 Stockholm

Sverige

Epost:  info@kingfood.se


BURGER KING App-administratör:

setup GmbH
Sendlinger Straße 52
80331 München
Tyskland
kontakt@setup-muenchen.de

Tekniskt genomförande:

3Digital GmbH
Hans-Sachs-Strasse 5
80469 München
Tyskland
kontakt@3digital.de

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Här kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas av Burger King Sverige och våra samarbetspartners när du besöker våra webbsidor eller använder vår mobilapplikation.

Burger King Sverige (King Food AB, Olof Palmes Gata 13, 111 37 Stockholm, lokal svensk partner till Burger King Corporation, ansvarat bland annat för Burger King mobilapplikationer och webbplatser i Sverige. Burger King respekterar användarnas personliga rättigheter och vikten av skydd av personuppgifter. Utökad information finner du under rubrikerna nedan.

Burger King Sverige är personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Det innebär att Burger King Sverige (King Food AB, Olof Palmes Gata 13, 111 37 Stockholm, Sverige) ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och regler. Hittar du inte svar på din fråga nedtill är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon: info@kingfood.se.  Du kan också nå oss via burgerking.se/kontakt.

Burger King Sverige samlar in personuppgifter, såsom förnamn och efternamn, postadress och
e-postadress, endast om de görs tillgängliga frivilligt och om lagen tillåter sådan insamling eller om du har gett ditt medgivande till insamlingen. Detsamma gäller de personuppgifter som du anger i vår mobilapplikation.

 

Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig personuppgifter. Det är inte nödvändigt att registrera sig eller att fylla i kontaktformulär. När du besöker webbplatsen lagrar vi din dators förkortade IP-adress och information om ditt domännamn. Dessa kan inte användas av oss för identifiering av en enskild besökare. I vår servers loggfiler sparas automatiskt följande information som din webbläsare förmedlar till oss:

• webbläsartyp och version

• ditt operativsystem

• hänvisande webbadress (sidan du senast använde innan du gick in på webbplatsen)

• värddatornamn (IP-adress) för den dator som skickar begäran

• tidpunkten för serverförfrågan.

 

Om du gör en beställning eller reservering (t.ex. för en hemleveranstjänst), är det nödvändigt att lämna personuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, och vid betalning med kreditkort, kreditkortets nummer och giltighetstid samt informationen som krävs för varje betalningsmetod. Vi försäkrar dig att all alla personuppgifter och all betalningsinformation kommer att behandlas som ytterst konfidentiella. Burger King Sverige behandlar dessa uppgifter för att hantera och verkställa din beställning och hålla dig informerad om orderstatus. Burger King Sverige registrerar också en sammanställning av dina beställningar så att du kan få en överblick över din orderstatus.

 

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till Burger King Sverige. Om du väljer att inte göra det, kan det i vissa fall innebära att vi inte har möjlighet att tillhandahålla våra tjänster.

 

- MYBK

Genom att använda MYBK-sektionen i appen godkänner du användning och anpassning av MYBK-kuponger baserat på de personliga uppgifter du registrerat. Detta gäller enbart de personliga MYBK-kupongerna. Om du väljer att registrera dig samlas uppgift om namn, mailadress och födelsedatum in. Appen går även att använda utan registrering.

 

  • MYBK-tracking

Baserat på ditt samtycke används spårningsprogramvara för alla MYBK-användare. Informationen om användningen av appen genereras av spårningsverktyget och överförs till en BURGER KING server inom Europeiska unionen där den lagras. (Uppgifterna innehåller kupongdetaljer (datum, tid, typ, pris, land, plats), information om terminal och operativsystem). Vi kommer att använda denna information för att optimera användningen av samt utvärdera erbjudanden i appen med hjälp av de spårningsverktyg som är bundna till appen. Där kan pseudonyma användarprofiler skapas och behandlas enligt insamlade data. Användarnas personuppgifter raderas efter 14 månader eller anonymiseras.

- Cronjob

Vi använder Cronjob (www.Cronjob.de, Prager Str. 5, 60437 Frankfurt, Tyskland) för att säkerställa att konton som varit inaktiva de senaste 6 månaderna raderas. Personuppgifter lagras inte här eller bearbetas.

Burger King Sverige behandlar i första hand dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär, såsom beställningar, användning av våra webbsidor eller mobilapplikation. Behandling i denna del är nödvändig för att fullgöra avtal med dig om användning av våra tjänster och för att hantera dina beställningar. Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är alltså nödvändighet för att fullgöra avtal med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan sådan överenskommelse fullgörs.

Dina personuppgifter behandlas också i marknadsföringssyfte, såsom för att presentera relevant innehåll för dig, styra annonsering och för att analysera din användning av våra tjänster. I denna del stöds behandlingen av personuppgifter på en intresseavvägning, där Burger King Sverige har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och att analysera användning. Efter noggrant övervägande har Burger King Sverige funnit att behandling av dina personuppgifter på denna grund är tillåtlig, då dina intressen och grundläggande rättigheter i sammanhanget inte kan anses väga tyngre.

Vid frågor eller för att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@kingfood.se

Dina personuppgifter behandlas så länge du har ett konto registrerat hos oss eller annars under tiden du använder våra webbtjänster eller har vår mobilapplikation installerad. När du raderar mobilapplikationen eller annars upphör med användning av våra webb- och mobiltjänster, lagras dina personuppgifter av Burger King Sverige i maximalt 24 månader.

Konton som varit inaktiva de senaste 6 månaderna raderas.

För information om kakor och annan lagring av information kopplat till dina webbläsarinställningar, vänligen se nedan under rubriken ”Kakor”.

Burger King Sverige överlåter inte personuppgifter till tredje part utöver följande. Burger King Sverige kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ge andra företag olika uppdrag, såsom stöd för försäljningsfrämjande åtgärder och marknadsföring eller tillhandahållande av tekniska tjänster för våra webbsidor eller mobilapplikationer. Företag som fått sådana uppdrag kan endast använda personuppgifter för att utföra dessa specifika uppgifter och för inga som helst andra ändamål.

Under informationen nedan om kakor finner du information om internationella aktörer och företag utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För information om dataskydd och säkerhet vid internationella överföringar av uppgifter, vänligen kontakta info@kingfood.se,

Burger King Sverige förbehåller sig rätten att använda uppgifterna eller vidarebefordra dem, om det är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller juridiska krav, särskilt för att skydda webbplatsens integritet eller för att stödja utredningar om allmänna säkerhetsfrågor.

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Burger King Sverige använder kakor och liknande funktioner för att analysera användning av våra webbsidor och mobilapplikationer och för marknadsföringsändamål. Informationen sammanställs anonymiserat och behandlas begränsat till specifika funktioner. Du kan blockera kakor och begränsa tillkomst till din information genom inställningar i din webbläsare. Om du vill läsa mer, klicka här.

Annonseringen på Burger King Sveriges webbsidor och i mobilapplikationer är anpassad för dig enligt dina intressen genom att samla in och bearbeta information om hur du använder våra tjänster. Utomstående företag sätter, på uppdrag av Burger King Sverige, beacons (teknologi för att spåra användares användning av webbsida, t.ex. för att se om någon klickat på en viss länk) och/eller kakor som samlar in användardata från din terminalutrustning (din dator och webbläsare). De ger information som kan samlas in när du navigerar på applikations sidor eller när du klickar på annonser. På så sätt kan Burger King Sverige analysera användningen av reklam som kan intressera dig och motsvara dina preferenser. I detta sammanhang lagras under inga omständigheter personuppgifter såsom ditt namn, adress eller e-postadress. Om IP-adresser samlas in är de anonymiserade så att de inte kan anknytas till din identitet.

Om du letar efter Burger King restauranger, kan du också visa sökresultat i närheten av din nuvarande vistelseort. Du kommer då att behöva förmedla din nuvarande position. Förmedling sker endast när du använder motsvarande sökfunktioner. Uppgifterna används endast för att identifiera lämpliga sökresultat. Personuppgifter som anknyter till geografiskt läge behandlas inte på annat sätt än för att visa restauranger nära dig.

- Rätt till insyn

Du har rätt att få en bekräftelse av oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. Om du önskar utöva din rätt till insyn kan du när som helst kontakta oss via info@kingfood.se

- Rätt att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som behandlas av Burger King Sverige, genom att efterfråga ett registerutdrag. Ett sådant innehåller en redogörelse av de uppgifter om dig som behandlas, på vilka sätt och i vilka syften så sker. För att begära ett utdrag, vänligen kontakta info@kingfood.se

- Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig rättas, kompletteras eller på annat sätt justeras. Meddela i sådant fall Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se

- Rätt till radering av uppgifter (rätt att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas. Meddela i sådant fall Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se. Din begäran kan leda till att vi inte längre har möjlighet att tillhandahålla våra tjänster till dig på samma sätt.

- Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling, invändning mot viss behandling

Om du vill att behandling av dina personuppgifter begränsas i någon del, har du rätt att särskilt begära det. Meddela i sådant fall Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se.

- Invända mot marknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inkluderat profilering (automatiserad personuppgiftsbehandling i syfte att bedöma personliga egenskaper) och för direktmarknadsföring. För att invända, vänligen kontakta info@kingfood.se.

- Rätt att få uppgifter överförda till annat system/aktör

Om du vill få ut de uppgifter om dig som behandlas i ett allmänt använt format, i syfte att överföra dina personuppgifter till en annan aktör, har du rätt att begära detta (dataportabilitet). Meddela i sådant fall Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se. 

Om du i något sammanhang givit ditt samtycke till behandling av personuppgifter, kan du när som helst återkalla sådant godkännande. Där möjlighet finns kan du återkalla ditt samtycke på samma sätt som du lämnade det. Meddela gärna Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se.

Har du frågor eller är missnöjd är du välkommen att meddela Burger King Sverige genom att kontakta info@kingfood.se.

Som registrerad individ har du även rätt att framföra klagomål inför tillsynsmyndigheten Datainspektionen (telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se).

Det kan vara nödvändigt att från tid till annan revidera eller komplettera vår policy och denna dataskyddsbeskrivning. Därför rekommenderar vi att du regelbundet läser denna information. Du kan dock lita på att ändringarna inte kommer att träda i kraft retroaktivt och inte heller ändrar vi principiellt det sätt på vilket de tidigare insamlade uppgifterna används.

Om väsentliga ändringar sker, meddelas du genom särskild notis från Burger King Sverige.

COOKIES

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator, i syfte att känna igen din dator, mobil eller annan enhet. Burger King Sverige använder kakor och liknande funktioner för att analysera användning av våra webbsidor och mobilapplikationer och för marknadsföringsändamål.

Här kan du läsa om hur kakor används av Burger King Sverige och våra samarbetspartners när du besöker våra webbsidor eller använder vår mobilapplikation.

Hittar du inte svar på din fråga nedtill är du välkommen att kontakta oss via e-post info@kingfood.se Du kan också nå oss via burgerking.se/kontakt.

Kakor används av olika anledningar och fungerar på olika sätt. Vissa har bara att göra med webbsidans funktion medan andra syftar till att mäta och analysera användning.

Kakor kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen sparas på din enhet under en bestämd tidsperiod. När utgångsdatumet passerats raderas kakan från din enhet och skapas på nytt nästa gång webbplatsen besöks. Den andra typen kallas sessionskakor och lagras tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor raderas när du stänger webbläsaren.

Därtill förekommer så kallade tredjepartskakor, vilka bl.a. används för att samla statistik och information för annonsering eller annat skräddarsytt innehåll. Du läser mer om dessa kakor och liknande teknik nedan under rubriken ”Kakor från samarbetspartners”.

Annonseringen på Burger King Sveriges webbsidor och i mobilapplikationer anpassas för dig enligt dina intressen genom att samla in och bearbeta information om hur du använder våra tjänster.

Samarbetspartners, på uppdrag av Burger King Sverige, använder beacons (teknologi för att spåra användares användning av webbsida, t.ex. för att se om någon klickat på en viss länk) och/eller kakor som samlar in användardata från din terminalutrustning (din dator och webbläsare). De ger information som kan samlas in när du navigerar på applikationssidor eller när du klickar på annonser. På så sätt kan Burger King Sverige analysera användningen av reklam som kan intressera dig och motsvara dina preferenser. I detta sammanhang lagras under inga omständigheter personuppgifter såsom ditt namn, adress eller e-postadress. Om IP-adresser samlas in är de anonymiserade så att de inte kan anknytas till din identitet.

Nedan kan du läsa om kakor från samarbetspartners.

Förutom av Burger King Sverige så hanteras kakor och den information som hämtas därigenom av våra samarbetspartners enligt följande. Nedan kan du läsa om förekommande analys- och annonseringstjänster som utförs av externa företag och dina möjligheter att ändra inställningar.

 

- Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av bolaget Google Inc. Google Analytics använder kakor som lagras på din dator och kan användas till att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om din användning av denna webbplats skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om anonymiseringen av IP-adressen är aktiverad på den här sidan kommer Google före det att förkorta din IP-adress innan den överförs utanför EU-medlemsstaterna och länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Endast i undantagsfall kommer en fullständig IP-adress skickas till USA till Googles server och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, rapportera om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplats-och Internetanvändning till den webbansvariga. Den IP-adress som överförs av Google Analytics från din webbläsare är inte kopplad till andra Google-data.

 

Välj lämpliga inställningar i din webbläsare för att förhindra att kakor sparas. Observera dock att du i så fall kanske inte kan komma åt alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan också blockera insamlingen av information relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandling av sådana uppgifter genom en cookie genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns i följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

- Adjust

Applikationen använder ett analysverktyg för applikationsanvändning som kallas Adjust, som skapats av Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin. Om du laddar ned appen, sparar Adjust endast installations- och utdatafiler i ditt IOS-eller Android-system. De gör det möjligt för oss att förstå hur användare interagerar med våra applikationer. Dessutom kan vi med stöd av dessa analysera och förbättra våra mobilannonseringskampanjer. För den här analysen använder Adjust den anonymiserade IDFA-koden eller Google Play Services ID samt din anonymiserade IP- och MAC-adress. De anonymiserade data är ensidigt anonymiserade, så du eller din mobila enhet kan inte identifieras på basis av dem. Insamling och lagring av framtida data i Adjust kan när som helst tas ur bruk via applikationernas inställningar eller på adress https://www.adjust.com/opt-out/.

 

- MediaMath

Vi använder analystjänster som tillhandahålls av MediaMath Germany GmbH, Dorotheenstrasse 35, 10117 Berlin. I likhet med de flesta digitala marknadsföringsplattformarna använder MediaMath kakor, mobilannonseringskoder och andra tekniker för att förbättra användarnas online-upplevelser, göra meningsfulla annonser och optimera leveranser och rapportering av dessa via plattformen. Ingen av dessa tekniker används separat eller som en helhet i syfte att identifiera individer. Däremot används de för att identifiera en dator eller terminal som uppfyller en viss säkerhetsnivå, så att plattformen kan fungera bra och presentera meningsfulla annonser. Om du inte vill att MediaMath ska presentera annonser som riktar sig till dig på grund av dina intressen på din dator eller mobila enhet, klicka här och följ instruktionerna: http://info.evidon.de/companies/mediamath

 

- Google re-marketing (annonsering)

Vi använder remarketing-teknik från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") . Med denna teknik visas för användare som har besökt våra webbplatser och online-tjänster och visat intresse för erbjudanden ny riktad reklam via webbplatser i Googles partnernätverk. Visning av annonserna sker via kakor. Kakor kan användas för att analysera användarnas beteende när de besöker en webbplats och för att dra nytta av detta genom riktade produktrekommendationer och intressebaserad annonsering. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller om tredje parter behandlar uppgifterna för Googles räkning. Om du inte vill motta intressebaserad annonsering kan du neka Google att använda kakor för detta ändamål genom sidan https://adssettings.google.com/authenticated

 

Alternativt kan användare välja bort kakor från tredje parter genom att välja sidan för deaktivering på Network Advertising Initiatives webbplats. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att Google behandlar den information som samlas in om dig enligt beskrivningen här och för de syften som nämns ovan. Vi påpekar att Google har sin egen dataskyddspolicy, som är oberoende av vår. Vi tar inte ansvar för denna policy och dessa förfaranden. Du kan söka efter mer information om Googles remarketing och bekanta dig med Googles dataskyddspolicy på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Alternativt kan du också inaktivera remarketing genom att inaktivera kakor i webbläsarens inställningar.

 

 

- Pimcore

Pimcore Europa (Gusswerk Halle 6, Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg, Austria)

Erbjudanden baseras databehandling i innehållsbehandlingssystemet Pimcore . Datan lagras i Pimcores databas varifrån eventuella e-postmeddelanden kan skickas. Pimecores sekretesspolicy finns på:https://pimcore.com/en/about/privacy#


 

- Trade Desk

TheTradeDesk är en plattform för online-annonsering och teknik, som hjälper företag att sammanföra annonsörer och konsumenter som är intresserade av att använda annonsörens produkter/tjänster.

 

TheTradeDesk är en inköpsplattform för media som används på webbplatser, i applikationer och på andra digitala plattformar som gör att du kan använda egna data och data från tredje parter vid köp av reklamplatser, se http://thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

Om du inte vill att andra webbplatser ska visa annonser baserade på din användar- och intresseprofil, kan du invända dig mot denna tjänst här: http://www.adsrvr.org/
 

- Sociala insticksprogram (social plug-in) på Facebook

Vi använder de så kallade sociala insticksprogrammen i det sociala Facebook-nätverket ("tillägg"). Operatör är Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Dessa tillägg är markerade med Facebooks logotyp. När du använder våra tjänster, kommer din webbläsare att ansluta direkt till Facebooks servrar. Facebook vidarebefordrar innehållet i tillägget direkt till din webbläsare och länkar det till en webbplats. Genom länkningen av tillägg får Facebook information om att du har öppnat en sida på Burger King Sveriges webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook sammanknyta ditt besök till ditt Facebook-konto. Observera att denna information redan används när du besöker en sida på en webbplats under domänen www.burgerking.se, oavsett om du interagerar med tillägg.

 

Om du interagerar med tillägg, t.ex. genom att klicka på gilla-knappen, kommer din webbläsare att vidarebefordra denna information direkt till Facebook. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och hur Facebook behandlar och använder uppgifterna, samt dina rättigheter och inställningarna du kan ändra för din integritet finns i Facebooks datapolicy (http ://www.Facebook.com/policy.php).

 

Om du inte vill att Facebook ska samla in uppgifter om dig via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker Burger Kings webbplats. För mer information om användarvillkor och sekretess, vänligen besök

 

https://www.google.com/analytics/terms/se.html

 

https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=de

 

- Facebook re-marketing (annonsering)

På vår webbplats använder vi Facebooks (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) retargeting-verktyg Website Custom Audiences. I den händelse du har ett Facebook-konto och verktyget i fråga upptäcker det med befintliga Facebook-kakor, skapar det en icke personanknuten kontrollsumma som vidarebefordras till Facebook för analys- och marknadsföringsändamål. Därtill krypterar vi din e-postadress och skickar den krypterad till Facebook.

Genom att förmedla kakor och krypterade data kan Facebook visa produktrekommendationer som personliga reklambanners på Facebook. Du kan välja bort funktionen för anpassade målgrupper på Facebook-webbplatsen på https://www.Facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Du kan blockera kakor och begränsa tillkomst till din information samt radera kakor i efterhand, genom inställningar i din webbläsare (för vägledning se www.minacookies.se/ditt-val/). Det kan leda till att du på nytt får fråga om godkännande av kakor, vid ditt nästa besök.

På www.youronlinechoices.com/se/ kan du avaktivera funktioner för skräddarsydd reklam från annonspartners.